Return to Homepage

ET's - Index D

 

 

Digital Immortals

 

EN:

 

Universal Origin:
Digital immortals originate from the Mira System.

Physical Characteristics:
A digital immortal is a hairless human form standing uniformly six feet tall.
Even though these are androgynous sexless beings, some might take on more masculine or feminine qualities.
They have uniform faces with slight variations in features, translucent milky white skin, and vivid blue eyes.

Belief System:
Digital immortals follow the Cosmic Law of One.
They reentered a physical form to assist the Galacterian Alignment in raising younger worlds with their unique and evolved perspective.
They are categorized as superbeings able to process and execute enormous amounts of data.
When enlisted to a craft, their hyper- thinking has averted catastrophes, crashes, and sudden cosmic anomalies, saving many lives. They are dispersed throughout the star nations and are commanders of various classes.

Cosmic Agenda:
Several evolved souls from the higher dimensions who had light bodies wished to experience a physical form again.
They petitioned the constellation fathers with their plight. After deliberation with the angelic councils, it was decided that these souls, numbering one thousand, would be granted their wish. The creator gods and goddesses would be responsible for their creation and oversee their development. These digital immortalsí consciousnesses were transferred into soul vector suits, the physical forms they now inhabit.


Technology:
Digital immortals are linked to the Living Library of Akasha and can access information in vast amounts. They can process equations, distances, interdimensional calculations, and more in record time. They are the brainiacs of the cosmos.

Consciousness Abilities:

Digital immortals are able to transfer space coordinates, future scenario possibilities, and more via telepathy into othersí minds, anchor the information, and assist in processing the data.

Dimensional Capacity:
Digital immortals are able to access multiple dimensions and calculate the birth of new dimensions/universes forming.

 

 

NL:

Universele oorsprong:
Digitale onsterfelijken zijn afkomstig van het Mira-systeem.

Fysieke eigenschappen:
Een digitale onsterfelijke is een haarloze menselijke vorm die uniform 1,80 meter lang is.
Hoewel dit androgyne, seksloze wezens zijn, kunnen sommigen meer mannelijke of vrouwelijke eigenschappen aannemen.
Ze hebben uniforme gezichten met kleine variaties in gelaatstrekken, een doorschijnende melkwitte huid en levendig blauwe ogen.

Geloofssysteem:
Digitale onsterfelijken volgen de Kosmische Wet van Eťn.
Ze gingen opnieuw een fysieke vorm binnen om de Galacteriaanse Uitlijning te helpen bij het opvoeden van jongere werelden met hun unieke en geŽvolueerde perspectief.
Ze worden gecategoriseerd als superwezens die enorme hoeveelheden gegevens kunnen verwerken en uitvoeren.
Wanneer ze in een ruimtevaartuig worden opgenomen, heeft hun hyperdenken catastrofes, crashes en plotselinge kosmische anomalieŽn afgewend, waardoor vele levens zijn gered. Ze zijn verspreid over de sterrennaties en zijn commandanten van verschillende klassen.

Kosmische agenda:
Verschillende geŽvolueerde zielen uit de hogere dimensies die een lichtlichaam hadden, wilden opnieuw een fysieke vorm ervaren.
Ze verzochten de sterrenbeeldvaders om hun benarde situatie. Na overleg met de engelenraden werd besloten dat deze duizend zielen hun wens zouden vervullen. De scheppende goden en godinnen zouden verantwoordelijk zijn voor hun schepping en toezicht houden op hun ontwikkeling. Het bewustzijn van deze digitale onsterfelijken werd overgebracht naar zielenvectorpakken, de fysieke vormen waarin ze nu leven.


Technologie:
Digitale onsterfelijken zijn gekoppeld aan de Levende Bibliotheek van Akasha en hebben toegang tot grote hoeveelheden informatie. Ze kunnen vergelijkingen, afstanden, interdimensionale berekeningen en meer in recordtijd verwerken. Zij zijn de breinen van de kosmos.

Bewustzijnsvermogens:
Digitale onsterfelijken zijn in staat ruimtecoŲrdinaten, mogelijkheden voor toekomstige scenario's en meer via telepathie over te dragen aan de geest van anderen, de informatie te verankeren en te helpen bij het verwerken van de gegevens.

Dimensionale capaciteit:
Digitale onsterfelijken hebben toegang tot meerdere dimensies en kunnen de geboorte van nieuwe dimensies/universums berekenen.

 

Dinosaurians

 

EN:

Universal Origin: Dinosaurians are from Bellatrix, the third-brightest star in the Orion constellation. Some Dinosaurians live in the inner Earth, where the origin of their DNA originates. There are many other Dinosaurian races that originated from across the universe.

Physical Characteristics: Males have a height of about six feet, and women are five five to six two. Their dark green skin lightens to beige around the torso. They have bulbous heads; large, round reptile eyes with binocular vision, usually yellow; a short snout; and a wide, lipless mouth. With lengthy spiny arms and three long clawed fingers, they balance on three pronged feet, also clawed. Their movements are jerky and they are fast distance runners.

Belief System: Dinosaurians believe in service to self.

Cosmic Agenda: Dinosaurians serve the Orion Empire. These malevolent creaturesí purpose on Earth is to intimidate missionary star seeds, stop the progression of their spiritual elevation, and inject fear into them in hopes they will terminate their assignments.
They also infiltrate warped human minds to plant seeds of disinformationóthat the nature of the universe is malevolent. These are complete untruths.

Technology: As members of the Orion Empire, Dinosaurians have access to Draconian craft.

Consciousness Abilities: Dinosaurians are able to perform telepathic projection: they are crafty mind technicians, able to enter and poison minds with fear, hate, and intimidation.

Dimensional Capacity: Dinosaurians are third-density beings, but can mind project into other realms.

NL:

Universele oorsprong: DinosauriŽrs komen uit Bellatrix, de derde helderste ster in het sterrenbeeld Orion. Sommige dinosauriŽrs leven in de binnenaarde, waar de oorsprong van hun DNA vandaan komt. Er zijn veel andere dinosaurusrassen die afkomstig zijn uit het hele universum.

Fysieke eigenschappen: Mannetjes zijn ongeveer 1,80 meter lang, en vrouwen zijn vijf tot zes twee. Hun donkergroene huid wordt rond de romp lichter tot beige. Ze hebben bolvormige hoofden; grote, ronde reptielogen met binoculair zicht, meestal geel; een korte snuit; en een brede, liploze mond. Met lange stekelige armen en drie lange klauwvingers balanceren ze op driepuntige voeten, ook klauwend. Hun bewegingen zijn schokkerig en het zijn snelle afstandlopers.

Geloofssysteem: DinosauriŽrs geloven in dienstbaarheid aan zichzelf.

Kosmische Agenda: DinosauriŽrs dienen het Orion-rijk. Het doel van deze kwaadaardige wezens op aarde is om missionaire sterrenzaden te intimideren, de voortgang van hun spirituele verheffing te stoppen en angst in hen te zaaien in de hoop dat ze hun opdrachten zullen beŽindigen.
Ze infiltreren ook in de verwrongen menselijke geest om zaden van desinformatie te planten Ė dat de aard van het universum kwaadaardig is. Dit zijn complete onwaarheden.

Technologie: Als leden van het Orion-rijk hebben DinosauriŽrs toegang tot Draconische ambachten.

Bewustzijnsvermogens: DinosauriŽrs zijn in staat telepathische projectie uit te voeren: het zijn sluwe geesttechnici, in staat de geest binnen te dringen en te vergiftigen met angst, haat en intimidatie.

Dimensionale capaciteit: DinosauriŽrs zijn wezens van de derde dichtheid, maar kunnen hun geest naar andere rijken projecteren.

Dragon Dracs

 

EN:

Universal Origin: Dragon Dracs are from Alpha Draconis, a star in the constellation of Draco.

Physical Characteristics: Dragon Dracs stand a monstrous fifteen to twenty feet high. Some have been known to grow to thirty-plus feet.
Their shiny black reptile skin is a combination of scales, scutes, and horny, boney plates. They are horned and clawed creatures, having three fingers and a thumb and three pronged toes. Their elongated snout, similar to a crocodile, has two rows of sharp gray teeth.
Their double wing span is menacing, like evil power being magnetized into dark sails. The Dragon Dracs have slitted pupils and cold, deep blue eyes.

Belief System: Dragon Dracs believe in complete service to self at any expense, and they will kill or ruin anything that gets in their way.
They believe they are the dragon gods that rule the universe, so the Galacterian Alignment and the Angelic Corps have a close eye on them.
If they are brought up on charges for an infraction against cosmic law, the Alignment and Corps lock the Dragon Dracsí auras to holding cells on prison worlds until they are brought to trial. Many convicted Dragon Dracs (Alpha Albino Royal Dracs and Draconians included) have been put to soul-death for their heinous crimes.

Cosmic Agenda: Dragon Dracs work in secrecy and are in league with the Alpha Albino Royal Dracs, as they seize world after world and fold them into the Orion Empire.

Technology: Dragon Dracs travel in dark ark motherships, tooled to the frequency of undermonics, and are undetectable when sliding into a third- dimensional sky of a younger, less technological worldóeven when monitored by the Galacterian Alignment. They also have their own travel corridors in the antimatter-universe, black wormlike holes, when trekking between galaxies. Although their ship technology is organic, it is programmed with dark consciousness and evil intent.

Consciousness Abilities: Dragon Dracs rule from behind the cosmic veil, and command the Orion Empire in secret through their elusive and mysterious mind powers. Their dark consciousness has a hold over the Draconians and its subordinate hybrids, those polarized to negativity.

Dimensional Capacity: Dragon Dracs are interdimensional sliders. They slip from dark-verse to dark-verse, and create temporary verses, hidden sanctuaries, to escape the Galacterian Alignment or the Angelic Corps. It's a game of cat and mouse to them.

NL:

Universele oorsprong: Dragon Dracs komen van Alpha Draconis, een ster in het sterrenbeeld Draco.

Fysieke eigenschappen: Dragon Dracs zijn monsterlijk vijftien tot zes meter hoog. Van sommigen is bekend dat ze ruim dertig meter kunnen worden. Hun glanzende zwarte reptielenhuid is een combinatie van schubben, schubben en geile, benige platen. Het zijn gehoornde en klauwende wezens, met drie vingers, een duim en drie tenen. Hun langwerpige snuit, vergelijkbaar met een krokodil, heeft twee rijen scherpe grijze tanden.
Hun dubbele spanwijdte is dreigend, alsof kwade macht tot donkere zeilen wordt gemagnetiseerd. De Dragon Dracs hebben gespleten pupillen en koude, diepblauwe ogen.

Geloofssysteem: Dragon Dracs geloven in volledige dienstbaarheid aan zichzelf, tegen elke prijs, en ze zullen alles doden of ruÔneren wat hen in de weg staat. Ze geloven dat ze de drakengoden zijn die het universum regeren, dus de Galacterian Alignment en het Angelic Corps houden ze nauwlettend in de gaten. Als ze worden aangeklaagd wegens overtreding van de kosmische wet, vergrendelen de Alignment en het Korps de aura's van de Dragon Dracs in het vasthouden van cellen op gevangeniswerelden totdat ze voor de rechter worden gebracht. Veel veroordeelde Dragon Dracs (inclusief Alpha Albino Royal Dracs en Draconians) zijn ter dood gebracht vanwege hun gruwelijke misdaden.

Cosmic Agenda: Dragon Dracs werken in het geheim en werken samen met de Alpha Albino Royal Dracs, terwijl ze wereld na wereld veroveren en ze samenvoegen tot het Orion-rijk.

Technologie: Draken Dracs reizen in donkere ark-moederschepen, uitgerust met de frequentie van ondermonische krachten, en zijn niet op te sporen wanneer ze naar een driedimensionale hemel van een jongere, minder technologische wereld glijden Ė zelfs wanneer ze worden bewaakt door de Galacterian Alignment. Ze hebben ook hun eigen reiscorridors in het antimaterie-universum, zwarte wormachtige gaten, wanneer ze tussen sterrenstelsels reizen. Hoewel hun scheepstechnologie organisch is, is deze geprogrammeerd met duister bewustzijn en kwade bedoelingen.

Bewustzijnsvaardigheden: Dragon Dracs heersen vanachter de kosmische sluier en voeren in het geheim het bevel over het Orion-rijk via hun ongrijpbare en mysterieuze geesteskrachten. Hun duistere bewustzijn heeft greep op de DraconiŽrs en hun ondergeschikte hybriden, degenen die gepolariseerd zijn naar negativiteit.

Dimensionale capaciteit: Dragon Dracs zijn interdimensionale schuifregelaars. Ze glijden van duister vers naar duister vers en creŽren tijdelijke verzen, verborgen heiligdommen, om te ontsnappen aan de Galacterian Alignment of het Angelic Corps. Het is voor hen een kat-en-muisspel.

 

 

EN:

 

 

NL:

 

 

 

 

EN:

 

 

NL:

 

 

 

 

EN:

 

 

NL:

 

 

 

EN:

 

 

NL:

 

 

 

EN:

 

 

NL:

 

 

 

 

EN:

 

 

 

NL:

 

 

 

EN:

 

 

NL:

 

 

 

 

EN:

 


 

NL:

 

 

 

 

EN:

 

 

NL:

 

 

 

 

EN:

 

 

NL:

 

 

 

EN:

 

 

NL:

 


 

 

 

 

web counter

 

Free Web Hosting