Return to Homepage

ET's - Index E

E'all Reptoids

 

EN:

Universal Origin: E'all reptoids come from Nu Draconis, a double star in the Draco constellation.

Physical Characteristics: Males are six to nine feet and females are five feet ten inches to six feet five inches. Their skin is lizardlike, with colorations from tan to brown, green, and red. They have human-shaped eyes that are brown, gold, or green. Their noses are flat and wide under the bridge, with wide, lipless mouths. This race has varied fingered digits; some have four or five fingers and a thumb, and some are clawed, while others are not. They are muscular and fit.

Belief System: E'all reptoids believe in the Cosmic Law of One. They fled the evil Orion Empire to start their own society, and immediately began obtaining and blending human DNA into their genetics to slowly erase their aggressive behavioral traits, generation by generation. This was done in cooperation with fully conscious humans who understood their plight. The E'all joined the Galacterian Alignment of Space Peoples and Planets about a hundred years ago.

Cosmic Agenda: E'all reptoids are a neutral race and prefer to keep to themselves. They do contribute to the universe by sharing their history with other star nations and younger worlds who are ready to shed their dualistic nature, especially reptilian worlds.

Technology: Although E'all reptoids use Galacterian craft, they prefer their own designs fashioned after birds and eggs.

Consciousness Abilities: E'all reptoids are fully conscious, sovereign beings. They are telepathic and communicate through smell, releasing pheromones that project mental images to the receiver.

Dimensional Capacity: E'all reptoids have multirealm commandership when onboard Galacterian vessels.

NL:

Universele oorsprong: Alle reptielen komen van E'all Draconis, een dubbelster in het sterrenbeeld Draco.

Fysieke eigenschappen: Mannetjes zijn 1,80 tot 2,5 meter lang en vrouwtjes zijn 1,80 tot 1,80 meter lang. Hun huid is hagedisachtig, met kleuringen van bruin tot bruin, groen en rood. Ze hebben mensvormige ogen die bruin, goud of groen zijn. Hun neuzen zijn plat en breed onder de brug, met brede, liploze monden. Dit ras heeft gevarieerde vingers; sommige hebben vier of vijf vingers en een duim, en sommige zijn geklauwd, terwijl andere dat niet zijn. Ze zijn gespierd en fit.

Geloofssysteem: Alle reptoïden geloven in de Kosmische Wet van Eén. Ze ontvluchtten het kwade Orion-rijk om hun eigen samenleving te beginnen en begonnen onmiddellijk met het verkrijgen en vermengen van menselijk DNA in hun genetica om langzaam hun agressieve gedragskenmerken, generatie na generatie, uit te wissen. Dit werd gedaan in samenwerking met volledig bewuste mensen die hun benarde situatie begrepen. De E'all sloten zich ongeveer honderd jaar geleden aan bij de Galacteriaanse Uitlijning van Ruimtevolken en Planeten.

Kosmische Agenda: Alle reptielen zijn een neutraal ras en houden zich liever voor zichzelf. Ze dragen wel bij aan het universum door hun geschiedenis te delen met andere sterrennaties en jongere werelden die klaar zijn om hun dualistische aard af te werpen, vooral met reptielenwerelden.

Technologie: Hoewel alle reptielen Galacteriaanse vaartuigen gebruiken, geven ze de voorkeur aan hun eigen ontwerpen die zijn gemaakt naar vogels en eieren.

Bewustzijnsvermogens: Alle reptoïden zijn volledig bewuste, soevereine wezens. Ze zijn telepathisch en communiceren via geur, waarbij feromonen vrijkomen die mentale beelden naar de ontvanger projecteren.

Dimensionale capaciteit: Alle reptoïden hebben multirealm-commandantschap aan boord van Galacteriaanse schepen.

 

 

EN:

 

 

NL:

 

 

EBEs (Extraterrestrial Biological Entities)

 

EN:

Universal Origin: Extraterrestrial biological entities (EBEs) are believed to have been created in the Orion constellation—one of the brightest and best known constellations—and/or Zeta Reticuli II, located in the Reticulum constellation—a small, faint constellation in the southern sky. It is thought that Zeta races’ biological materials were being harvested by Draconian reptiles without consent, possibly through abduction and induced amnesia, and used to create EBEs. This is said to have taken place well over a million years ago. A great war broke out between the races. Although they worked out their differences over time, the EBE slave race is widespread across the universe.

Physical Characteristics: EBEs are engineered humanoid automatons, whose thin frames stand three to four and a half feet tall. EBE skin tones are milky white to gray. Their slanted eyes are hauntingly large, and they wear dark lenses over them for protection against the elements. With plain facial features, their noses, ears, and mouths are diminutive. These creatures have no genitals, are androgynous, and look like children. They are chlorophyll- based beings.

Belief System: EBEs have limited consciousness, but are able to function normally and perform tasks programmed by their creators.

Cosmic Agenda: EBEs are usually sent on scientific expeditions in craft, so that their technological superiors remain safe on their home world or in their mothership stationed somewhere in the solar system.

EBEs collect human DNA during abductions on the orders of their creators. They also place “alien implants” into generations of human families for study. Podiatrist Dr. Roger Leir became renowned for his investigations and surgical removal of alien implants from abductees. It was discovered that the implants were cocooned in a biological material so the human body would accept the foreign device. Dr. Leir said that the implants had unique magnetic properties, strange crystalline elements, and emitted radio waves from space. He also noted that the implants had no visible insertion site and that nerve endings surround the implant. He ran lab tests on the alien trackers and reported his findings in two books: Aliens and the Scalpel and Casebook: Alien Implants.

If captured and interrogated on another world, EBEs may even be linked to their programmers, who speak through the unit, with the capturers none the wiser, so that the alien superiors learn more about the people there. EBEs are an extension of their programmers.

Technology: EBE scout ships launch from their programmer's mothership.

Consciousness Abilities: EBEs have telepathic and telekinetic abilities to unite their minds to the craft when navigating flight.

Dimensional Capacity: Due to the electromagnetic energy enhancements programmed into their auras, EBEs can tune their frequency to become invisible and walk through walls.

NL:

Universele oorsprong: Er wordt aangenomen dat buitenaardse biologische entiteiten (EBE’s) zijn gecreëerd in het sterrenbeeld Orion – een van de helderste en bekendste sterrenbeelden – en/of Zeta Reticuli II, gelegen in het sterrenbeeld Reticulum – een klein, zwak sterrenbeeld in het zuidelijke deel van het sterrenbeeld. lucht. Er wordt gedacht dat het biologische materiaal van de Zeta-rassen zonder toestemming werd geoogst door Draconische reptielen, mogelijk door ontvoering en geïnduceerd geheugenverlies, en werd gebruikt om EBE's te creëren. Er wordt gezegd dat dit ruim een ​​miljoen jaar geleden heeft plaatsgevonden. Er brak een grote oorlog uit tussen de rassen. Hoewel ze hun meningsverschillen in de loop van de tijd hebben uitgewerkt, is de EBE-slavenrace wijdverbreid in het universum.

Fysieke eigenschappen: EBE's zijn geconstrueerde mensachtige automaten, waarvan de dunne frames drie tot vier en een halve voet lang zijn. EBE-huidtinten zijn melkachtig wit tot grijs. Hun schuine ogen zijn angstaanjagend groot en ze dragen donkere lenzen over zich heen ter bescherming tegen de elementen. Met duidelijke gelaatstrekken zijn hun neuzen, oren en monden klein. Deze wezens hebben geen geslachtsdelen, zijn androgyn en zien eruit als kinderen. Het zijn wezens op basis van chlorofyl.

Geloofssysteem: EBE's hebben een beperkt bewustzijn, maar kunnen normaal functioneren en taken uitvoeren die door hun scheppers zijn geprogrammeerd.

Kosmische agenda: EBE's worden gewoonlijk per vliegtuig op wetenschappelijke expedities gestuurd, zodat hun technologische superieuren veilig blijven op hun thuiswereld of in hun moederschip dat ergens in het zonnestelsel is gestationeerd.

EBE's verzamelen menselijk DNA tijdens ontvoeringen op bevel van hun scheppers. Ze plaatsen ook ‘buitenaardse implantaten’ in generaties van menselijke families voor onderzoek. Podotherapeut Dr. Roger Leir werd beroemd vanwege zijn onderzoeken en chirurgische verwijdering van buitenaardse implantaten bij ontvoerden. Er werd ontdekt dat de implantaten in biologisch materiaal zaten, zodat het menselijk lichaam het vreemde apparaat zou accepteren. Dr. Leir zei dat de implantaten unieke magnetische eigenschappen hadden, vreemde kristallijne elementen en radiogolven uit de ruimte uitzonden. Hij merkte ook op dat de implantaten geen zichtbare inbrengplaats hadden en dat zenuwuiteinden het implantaat omringen. Hij voerde laboratoriumtests uit op de buitenaardse trackers en rapporteerde zijn bevindingen in twee boeken: Aliens and the Scalpel en Casebook: Alien Implants.

Als EBE's worden gevangengenomen en ondervraagd op een andere wereld, kunnen ze zelfs worden gekoppeld aan hun programmeurs, die via de eenheid spreken, waarbij de gevangennemers niets wijzer worden, zodat de buitenaardse superieuren meer te weten komen over de mensen daar. EBE's zijn een verlengstuk van hun programmeurs.

Technologie: EBE-verkenningsschepen worden gelanceerd vanaf het moederschip van hun programmeur.

Bewustzijnsvermogen: EBE's hebben telepathische en telekinetische vermogens om hun geest met het vaartuig te verenigen tijdens het navigeren door de vlucht.

Dimensionale capaciteit: Dankzij de elektromagnetische energieverbeteringen die in hun aura's zijn geprogrammeerd, kunnen EBE's hun frequentie afstemmen om onzichtbaar te worden en door muren heen te lopen.

 

 

 

EN:

 

 

NL:

 

 

 

 

EN:

 

 

NL:

 

 

 

 

EN:

 

 

NL:

 

 

 

EN:

 

 

NL:

 

 

 

EN:

 

 

NL:

 

 

 

 

EN:

 

 

 

NL:

 

 

 

EN:

 

 

NL:

 

 

 

 

EN:

 


 

NL:

 

 

 

 

EN:

 

 

NL:

 

 

 

 

EN:

 

 

NL:

 

 

 

EN:

 

 

NL:

 


 

 

 

 

web counter

 

Free Web Hosting