Return to Homepage

QHHT

   Quatum Healing Hypnosis Technique

by

Dolores Cannon

 

Overzicht - QHHT-QM-QHM-Praktijken

 

Ik ben Rene Yanadath - Klik hier om te zien wat ik nog meer deel (NL + English)

NL:

Overzicht van Dolores boeken in het Nederlands (NL) en de originele versie in het Engels, ik heb een aantal van dr boeken vertaald met de computer naar Nederlands, maar alleen die boeken van haar die niet in het Nederlands te koop zijn.

 

Je leest haar zoektocht naar meer inzicht, eerst lees veel bij mensen zoalsjij en ik over vorige levens, in haar recentere boeken over vorige galactische levens, in giga breedscala aan galactische levens, vanaf energie vormen zonder lichaam, rups, galactische rassen tot aan bewustzijn van een ruimteschip om er een paar te benoemen.

 

Zijn allemaal mensen zoals jij en ik, en hun ervaringen zijn giga, er vinden zelfs genezingen plaats van kanker en andere vaak dodelijke ziektes.

 

Wel is er een verschil, hoe men zo'n QHHT sessie start, de meeste komen vanaf een wolk of iets naar beneden. Bij mij en gelukkig meerdere zijn er al.

EN:

Overview of Dolores books in Dutch (NL) and the original version in English, I have translated some of dr books with the computer into Dutch, but only those books of hers that are not for sale in Dutch.

You read her search for more insight, first read a lot in people like you and me about past lives, in her more recent books about past galactic lives, in giga wide range of galactic lives, from energy forms without bodies, caterpillar, galactic races to consciousness of a spaceship to name a few.

Are all people like you and me, and their experiences are giga, even cures of cancer and other often deadly diseases take place.

There is a difference though, how one starts such a QHHT session, most come down from a cloud or something. With me and fortunately several are already there.

NL:

 

Is het zelfde waar ik achter kwam, vooraf kan je een lijst met vragen op schrijven waar je in de sessie antwoordt op wilt krijgen en vooraf wordt ook vaak gevraagd om bepaalde oefeningen te doen. Zo kwam ik er achter dat ik herreringen anders zie in mij dan anderen. bv stel je voor een trein komt het parron op rijden, zie je dat net zo helder als je nu dit leest en hoor je die trein ook qua geluid en voel je de grond, Ja. Ik niet alles is voor mij ver weg, toch zie ik het, hoor niets, zie het totaal anders. Maar echt velen zien het zoals je nu kijkt. Mogelijk heeft dat iets te maken of je van de wolk af komt of je al bewust aanwezig bent.

 

Ik heb nu twee QHHT sessie mogen doen. In de 1e sessie zag ik direct beelden, alleen ik heb dan direct die ontkenning dat het niet waar is, dat ik het verzin, maar ik zie het toch allemaal, zelfs mijn lichaam was anders, echt geweldig, maakte zo'n indruk op me. Ik wist dat ik meerdere aspecten, andere galactische levens ook NU heb, maar tussen innerlijk weten en echt zien is echt bizar.

Ook had ik in de 1e sessie in het laatste deel, dat ik sprak over Rene en dat ik het laaste deel me na de sessie niet kon herrineren en had de opname nodig om dat deel terug te horen.

Ze benoemen dat vaak je hogere zelf of ik zelf benoem het mijn andere aspect Yanadath - waar ik hiervoor leefde als een Arcturiaan, maar dit vorige leven is voor iedereen anders.

 

Wel zijn er nu echt velen die nu voor het eerst op aarde zijn, wel heeft iedereen dan imprints (dat zijn levenservaringen van anderen die je voor je op aarde komt kan doorleven, omdat velen nu op aarde zijn, nooit eerder geleefd in een lichaam en dat is giga zwaar als je totaal geen refferenties hebt).

 

Ik heb mijn beide QHHT sessie opnames uitgeschreven, je kan ze hier lezen.

 

Mijn 1e QHHT bij Priscilla Tielman - 24 feb 2022

 

Mijn 2e QHHT bij Son van Dommelen - 2 jun 2023

 

Mijn 3e sessie - Rene Gieltjes - Yanadath - 16-feb-2024 - Nog bezig met de uitwerking

 

 

EN:
Is the same thing I found out, beforehand you can write down a list of questions you want answers to during the session and beforehand you are often asked to do certain exercises. For example, imagine a train coming onto the platform, do you see it as clearly as you are now reading this and do you hear the train in terms of sound and feel the ground, yes. I not everything is far away for me, yet I see it, hear nothing, see it totally different. But really many see it as you look now. Possibly that has something to do whether you are coming off the cloud or you are already consciously present.

I have now had the opportunity to do two QHHT session. In the 1st session I immediately saw images, only I then immediately have that denial that it is not true, that I am making it up, but I see it all anyway, even my body was different, really amazing, made such an impression on me. I knew I have multiple aspects, other galactic lives also NOW, but between inner knowing and really seeing is really bizarre.
Also I had in the 1st session in the last part, that I talked about Rene and that I could not remember the last part after the session and needed the recording to hear that part back.
They often name that your higher self or I myself name it my other aspect Yanadath - where I lived before as an Arcturian, but this past life is different for everyone.

Well there are now really many who are now on earth for the first time, well everyone then has imprints (which are life experiences of others that you can live through before you come to earth, because many are now on earth, never lived before in a body and that is giga heavy if you have no refferences at all).

I have written out both my QHHT session recordings, you can read them here.

My 1st QHHT with Priscilla Tielman - 24 feb 2022

My 2nd QHHT with Son van Dommelen - 2 jun 2023

 

NL:

Son van Dommelen heeft zelf ook twee QHHT sessie gedaan, hier kan je haar ervaringen lezen.

Klik hier om ze beide te lezen

EN:

Son van Dommelen has also done two QHHT session herself, here you can read her experiences.
Click here to read them both

 

Ervaringen van andere Starseeds

Vera Klaveren

NL - Vera Klaveren bij Son van Dommelen feb 2024
EN - Vera Klaveren at Son van Dommelen feb 2024

 

Books of Dolores-Cannon E + NL  Picture RY  Date of book
1e-20220210-Cannon-Dolores-E-Keepers-Of-The-Garden-1995-Orginal.pdf 10 feb 2022 1995
1e-20220210-Cannon-Dolores-NL-Keepers-of-the-Garden-Omgezet-in-NL-Hoeders-van-de-Tuin-1995.pdf   10 feb 2022 1995
2e-20220511-Dolores Cannon -E-The-Convoluted-Universe-Book-4-2012-Orginal.pdf 11 mei 2022 2012
2e-20220511-Dolores-Cannon-NL-The-Convoluted-Universe-Book-4-Omgezet-in-NL-(Ingewikkeld-Universum)-2012.pdf   11 mei 2022 2012
3e-20220428-Dolores-Cannon-E-Legend-of-Starcrash 1994-Original.pdf 28 apr 2022 1994
3e-20220429-Dolores-Cannon-NL-De-legende-van-Starcrash-Omgezet-in-NL-1994.pdf   28 apr 2022 1994
4e-20220519-Dolores-Cannon-E-Legacy-from-the-Stars 1996-Orginal.pdf 19 mei 2022 1996
4e-20220629-Dolores-Cannon-NL-Legacy-from-the-Stars-Omgezet-in-NL-1996.pdf   29 jun 2022 1996
5e-20220519-Dolores-Cannon-E-Convoluted-Universe-3 2008-Orginal.pdf 19 mei 2022 2008
5e-20230612-Dolores-Cannon-NL-The-Convoluted-Universe-Book-3-2008.pdf   12 jun 2022 2008
6e-20220607-Dolores-Cannon-E-The-Search-for-Hidden-Sacred-Knowledge-2014-Orginal.pdf 7 jun 2022 2014
6e-20220607-Dolores-Cannon-NL-The-Search-for-Hidden-Sacred-Knowledge-Omgezet-in-NL-2014.pdf   7 jun 2022 2014
7e-20230608-Dolores-Cannon-E-The-Convoluted-Universe-Book-5-2015.pdf 8 jun 2023 2015
7e-20230608-Dolores-Cannon-NL-The-Convoluted-Universe-Book-5-2015.pdf   8 jun 2023 2015

2021-Dolores-Cannon-The-Three-Waves-of-Volunteers-and-the-New-Earth-2011.pdf

 

Geen vertaling gemaakt naar NL, omdat dit boek in Nederlands te koop is

"Drie golven vrijwilligers en de nieuwe aarde"

 

2011
8e-20231004-Dolores-Cannon-E-The-Custodians 1999-Orginal.pdf   1999
8e-20231004-Dolores-Cannon-NL-The-Custodians-1999.pdf   4 okt 2023 1999

 

 

 

 

 

 

web counter

 

Free Web Hosting